Over Omring

Omring heeft al meer dan 100 jaar haar wortels in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Wij zijn altijd in de buurt op het moment dat goede zorg of ondersteuning nodig is. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van behandeling tot revalidatie. Zowel thuis als in een van onze 30 woonzorglocaties. We regelen het met én voor u.

Vanuit onze kernwaarden eigen regie, samen, positief en vindingrijk werken we samen aan positieve gezondheid. Door u te stimuleren de dingen te blijven doen, die u zelf kunt doen. Met de inzet van familie, bekenden, vrienden, buren, vrijwilligers etc. En door er voor u te zijn op kwetsbare momenten. Met goede en persoonlijke zorg, hulp en ondersteuning.

 

Uitgangspunten:

  1. Positieve gezondheid van de burger als belangrijkste streven
  2. We zoeken balans van Quadruple aim ; kwaliteit van zorg, klantbeleving, doelmatigheid en medewerkerstevredenheid
  3. We zijn een maatschappelijk verantwoordelijke organisatie, o.a. op het gebied van beschikbaarheid van zorg (vergrijzing) en duurzaamheid

 

Omring. Samen de beste zorg dichtbij.

Raad van Bestuur

Omring heeft een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de zorgbrede Governance Code.

De Governance code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Contactgegevens 

Bestuurssecretariaat

Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn

Postbus 142, 1620 AC Hoorn

rvb@omring.nl

Telefoon:  0229 - 206 738

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing en op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke organisatie. Belangrijk vertrekpunt voor de Raad van Toezicht is dat Omring goede zorg moet kunnen blijven leveren aan cliënten in de regio. Het bieden van verantwoorde, cliëntgerichte en veilige zorg voor bewoners en cliënten en bevorderen van de continuïteit van Omring zijn hierbij leidend. In de Toezichtvisie staat nader beschreven hoe de Raad het toezicht vormgeeft. De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies: de Auditcommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

  • De heer drs. C.H.M.L. van de Louw (Coen), voorzitter en lid remuneratiecommissie
  • De heer drs. P. Littooij (Peter), vice-voorzitter en voorzitter remuneratiecommissie, lid auditcommissie
  • Mevrouw dr. A. op het Veld (Anouk), lid en voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid
  • De heer dr. ir. J. Daams (Jasper), lid en voorzitter auditcommissie
  • De heer prof. dr. D. van Bodegom (David), lid en lid commissie kwaliteit en veiligheid
  • Mevrouw dr. F. Haak - Van der Lely (Floor), lid en lid commissie kwaliteit en veiligheid
  • De heer drs. O.J.M. (Onno) Maathuis, lid

Klokkenluidersregeling

Omring maakt als lid van ActiZ gebruik van het door de ‘brancheorganisaties in de zorg’ opgestelde model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg. In de regeling staat dat iedere werknemer of anderen die een contractuele relatie met Omring hebben misstanden kunnen melden. Bij deze ‘anderen’ kunt u denken aan bijvoorbeeld uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiaires en vrijwilligers.

Voor het melden van een vermoeden van een misstand in Omring, klik hier. 

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker