Wonen bij Omring

Meestgestelde vragen

Lees hieronder de meestgestelde vragen over Wonen bij Omring. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de zorgconsulent via zorgconsulent@omring.nl of via 088 - 206 82 06.

Meest gestelde vragen

Wonen bij Omring

Wat is er mogelijk binnen Omring op het gebied van wonen?

 • Extramuraal wonen
  Zelfstandig wonen met zorg en voorzieningen binnen handbereik
  U heeft: de wens om zorg en voorzieningen binnen handbereik te hebben.
  U wilt: - zelfstandig wonen en onafhankelijk zijn: een appartement/kamer huren
              - Hulp altijd dichtbij
              - Gelijksvloers wonen in een veilige omgeving
  U krijgt: - Appartement/kamer met eigen keuken, douche en toilet
                 - Voorzieningen in de woonzorglocaties
  Op aanvraag: - Maaltijden
                           - Schoonmaken appartement
                           - Wasservice
                           - Uitstapjes en activiteiten
                           - Opvolging alarmsysteem/personenalarmering
                           - Thuiszorg 
 • Intramuraal wonen
  Wonen met 24 uur per dag zorg en begeleiding in de nabijheid
  U heeft: een WLZ-indicatie
  U wilt: - 24 uur per dag zorg en begeleiding in de directe nabijheid
              - Veilige woonomgeving
  U krijgt: - Kamer met eigen douche en toilet óf gedeelde douche met toilet 
                 - Intensieve zorg 
                 - Opvolging alarmsysteem/personenalarmering
                 - Maaltijden
                 - Uitstapjes en activiteiten
  Op aanvraag: - Wasservice
                           - Personenalarmering

  Welke locaties zijn er en wat bieden zij?
  In het Overzicht Omringlocaties vindt u al onze locaties en wat zij aan woonruimte en faciliteiten bieden. Bekijk hier de kaart van al onze locaties. 

  Wat moet ik doen om mijzelf of iemand anders aan te melden voor Wonen bij Omring? 
  Neem contact op met Omring via 088 – 206 82 06 of zorgconsulent@omring.nl om de verschillende woon- en zorgmogelijkheden te bespreken of om een rondleiding aan te vragen. In overleg met u en uw naasten bepalen we vervolgens welke zorgaanvraag of -indicatie er nodig is. We kunnen u ook ondersteunen bij het invullen en verzenden van de (indicatie-)aanvragen. Zodra uw aanvraag of indicatie rond is en er een woning beschikbaar is, kunt u verhuizen naar de woonzorglocatie.

  Kan ik een rondleiding krijgen? 
  U kunt een rondleiding krijgen op de locatie waar uw voorkeur naar uitgaat. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omring Zorgconsulent via 088 – 206 82 06 of met de locatie van uw keuze.

  Zijn huisdieren toegestaan? 
  Het is toegestaan om uw huisdier mee te nemen bij het verhuizen naar een woonzorglocatie als u uw huisdier zelf kunt verzorgen en/of uitlaten. Andere bewoners mogen geen overlast ondervinden van uw huisdier. Wij adviseren u om uw wens om uw huisdier mee te kunnen nemen vooraf door te spreken met de manager of betrokken zorgmedewerker van de woonzorglocatie.

  Mag mijn partner meeverhuizen naar mijn appartement? 
  Dat is afhankelijk van het soort appartement of kamer. Als het mogelijk is, dan laten wij de keuze vervolgens geheel aan u en uw partner.

  Wordt er schoongemaakt in mijn appartement/kamer?
  Als u bij ons op een woonzorglocatie woont met uw Wet Langdurige Zorg (Wlz)-indicatie dan wordt uw appartement/kamer wekelijks door ons schoongemaakt.

Omgangsvormen

Wat verwachten we van elkaar
Samen dragen wij zorg voor een rustige, veilige en vertrouwde omgeving waarin iedereen
zich prettig voelt. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we in harmonie met elkaar
samenleven en zorgzaam met elkaar omgaan.

 • We gaan op een respectvolle en prettige manier om met bewoners, zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en bezoekers en houden rekening met elkaar. Geen enkele vorm van agressie, seksuele intimidatie, (verbaal) geweld of bedreiging wordt door Omring geaccepteerd;
 • Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke voorkeur, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of handicap wordt niet geaccepteerd;
 • Het gebruik van alcohol of drugs mag niet leiden tot overlast voor medebewoners, zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers of bezoekers;
 • We houden ons aan het rookbeleid van Omring. Dit betekent dat o.a. de openbare ruimtes en het terras rookvrij zijn;
 • We gaan zorgzaam met elkaars spullen om;
 • We respecteren de privacy van bewoners, bezoekers en medewerkers. Het is daarom niet toegestaan om foto’s, filmpjes of geluidsopnamen te maken zonder toestemming van alle betrokkenen;
 • Op de woonzorglocaties is bezoek altijd welkom. In verband met veiligheid in de avond en de nacht dient u bezoek tussen 22:00 en 8:00 wel aan te melden bij de zorgmedewerker(s);
 • In alle gemeenschappelijke ruimten mag uw gedrag niet leiden tot onrust of overlast.

Het niet naleven van de omgangsvormen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot de locatie. Bij agressie en (verbaal) geweld of diefstal kan er aangifte worden gedaan bij de politie.

Indicatie

Hoe regel ik een indicatie?
Een Wlz-indicatie wordt aangevraagd via het CIZ. Er wordt beoordeeld of iemand 24-uurs zorg en toezicht in de nabijheid nodig heeft en of er een langdurige diagnose is. De zorgconsulent kan u hier bij ondersteunen.

Heb ik een indicatie van het Centraal Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig? 
U heeft niet altijd een indicatie vanuit het Centraal Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig als u in een van onze aanleunwoningen komt wonen. Wel is het nodig dat u minimaal 5 uur zorg van ons ontvangt. Komt u in een van onze woonzorglocaties wonen, dan heeft u een Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie nodig. Deze indicatie vraagt u aan bij het CIZ: www.CIZ.nl.

Welke indicaties zijn er?
Binnen de Wlz zijn er de volgende indicaties:

 • VV4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 
 • VV5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 
 • VV6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 
 • VV7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding 
 • VV8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging
 • VV9b Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
 • VV10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg
Wachtlijst

Is er een wachttijd voor appartementen/kamers? Zo ja, hoe lang is de wachtlijst?
Ja, er is meestal een wachttijd. Deze kan per locatie verschillen. Als u contact opneemt met de Omring Zorgconsulent via 088 – 206 82 06, kan zij direct aangeven of er een wachtlijst is voor de locatie waar uw voorkeur naar uitgaat.

Hoe werkt de wachtlijst? Wat gebeurt er tijdens de wachtlijst? 
Als u op de wachtlijst wordt geplaatst, dienen er vaak nog een aantal zaken geregeld te worden voordat u kunt gaan wonen, zoals uw indicatie. Als alles geregeld is, bent u klaar om te wonen. Dit betekent dat, zodra u bovenaan de lijst staat en er een plek vrijkomt, u kunt gaan verhuizen. In de tussentijd houden wij u op de hoogte van de status van de wachtlijst.

Zodra u op een wachtlijst komt, bespreken we met u hoe we, tot er plek is, de zorg thuis zo goed mogelijk kunnen organiseren. Bijvoorbeeld met thuiszorg, personenalarmering of een maaltijdservice.

Verhuizen

Wat kan ik allemaal meenemen naar mijn appartement/ kamer?
U krijgt een bed van Omring. Verder is het helemaal aan u. U kunt uw appartement/kamer geheel naar eigen wens inrichten. 

Wat is er mogelijk wat betreft de inrichting? Zoals schilderen, behangen, tapijt, boren, meubels, e.d.? 
Dat verschilt per locatie en per type kamer/appartement. U kunt vragen naar de mogelijkheden bij de locatie van uw voorkeur of bij de Omring Zorgconsulent via 088 – 206 82 06. 

Wanneer kan ik de kamer of het appartement bezichtigen en inmeten?
U kunt vragen naar de mogelijkheden bij de locatie van uw voorkeur of de Omring Zorgconsulent via 088 – 206 82 06.

Wat moet ik administratief allemaal regelen voor de verhuizing? 
U moet denken aan adreswijzigingen doorgeven, verzekeringen omzetten of afsluiten en uzelf in- en uitschrijven van de gemeente. Wij zorgen ervoor dat u tijdig alle informatie ontvangt rondom uw verhuizing en wat daarvoor allemaal geregeld dient te worden. 

Welke verzekeringen heb ik nodig als nieuwe bewoner bij Omring?
Als nieuwe bewoner bij Omring moet u verschillende zaken regelen. Graag informeren wij u over de verzekeringen die Omring heeft afgesloten en welke u zelf nog moet afsluiten. Omring heeft ten behoeve van de inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners een collectieve verzekering afgesloten.

Komt u permanent bij ons wonen? Dan kunt u uw eigen inboedelverzekering laten vervallen. Als u tijdelijk bij ons komt wonen, doet u er verstandig aan uw inboedelverzekering door te laten lopen en niet op te zeggen.

De inboedelverzekering geeft ook een beperkte dekking voor schade door diefstal indien er sprake is van inbraak (waarbij sprake is van zichtbare verbreking).
Wanneer er geen zichtbare verbreking is aangetroffen is schade door diefstal gedekt indien:

 • De diefstal is gepleegd door personeel van de instelling en dat kan worden aangetoond
 • Er bekwame getuigen zijn die schriftelijk verklaren dat een onbevoegde in de woning van de bewoner is geweest op het tijdstip van de diefstal
 • De dader heeft bekend
 • Voor geld en geldswaardige papieren bestaat een beperkte dekking tot € 1.000,-
 • Voor lijfsieraden geldt een maximum van € 2.500,- bij diefstal
 • Mocht iemand extreem hoge waarde aan sieraden en inboedel hebben, adviseren we om zich bij te laten verzekeren (kostbaarhedenverzekering)
 • Vermissing is uitgesloten onder de dekking van de inboedelverzekering

Onze zorgplicht gaat niet verder dan het leveren van een inspanning om als goed huisvader over de bezittingen te waken. Indien wij die zorgen hebben betracht en er desalniettemin zaken worden vermist, volgt daaruit niet vanzelfsprekend dat de instelling voor de schade aansprakelijk is. De desbetreffende zaken kunnen immers door toedoen van anderen zijn zoekgeraakt.

Door Omring is een aansprakelijkheidsverzekering bewoners afgesloten die automatisch van kracht is voor alle bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen. De aansprakelijkheid van de bewoner (in diens hoedanigheid van particulier) voor schade die ontstaat door diens toedoen aan derden (waaronder schade aan eigendommen van de instelling en aan personeel) is gedekt onder deze polis. Bewoners zijn ook verzekerd bij een dagje uit. Ook hier geldt dat bewoners die permanent bij ons komen wonen, hun eigen verzekering kunnen laten vervallen. Cliënten die tijdelijk bij ons komen wonen doen er verstandig aan hun verzekering door te laten lopen en niet op te zeggen.

U moet zelf uw eigen zorgverzekering afsluiten. Een basisverzekering moet iedere inwoner van Nederland hebben afgesloten. Wel mag u zelf beslissen of u zich ook aanvullend laat verzekeren. Dit kunt u bijvoorbeeld met uw zorgverzekeraar bespreken afhankelijk van uw behandelingen en aandoeningen.

Meer informatie? Klik hier. 

Kosten

Wat kost het om te gaan wonen in een Omringlocatie?

Als u bij ons komt wonen met 24 uur per dag zorg en begeleiding, dus met uw Wet langdurige zorg (=Wlz)-indicatie, dan betaalt u aan ons geen huur. Wij worden door de Zorgverzekeraar betaald vanuit uw Wlz-indicatie. U betaalt aan het Centraal Administratie Kantoor (=CAK) maandelijks een eigen bijdrage voor uw Wlz-indicatie. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van de persoonlijke situatie. In principe telt het inkomen en vermogen van twee

jaar geleden. Het CAK int de eigen bijdrage. Op de site van het CAK (www.hetcak.nl) staat een rekenmodule om de eigen bijdrage uit te rekenen.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker