Kwaliteitsvenster

Zorginhoudelijke kwaliteit

Multidisciplinair werken aan onbegrepen gedrag

Inmiddels is Omring op weg om expert te worden op het gebied van zorg en behandeling voor mensen met (ernstig) onbegrepen gedrag. Op basis van de demografische gegevens zullen medewerkers steeds vaker te maken krijgen met mensen die ‘onbegrepen gedrag’ vertonen. Dit betekent gedrag dat door de cliënt zelf en/of zijn/haar omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die continue rondlopen, voortdurend roepen, steeds tikken op tafel, gewelddadig of ontremd gedrag vertonen. Bij Omring vinden we dat we niet alleen hiermee moeten kunnen omgaan, maar ook dat we ervoor moeten zorgen dat er op individueel cliëntniveau beleid wordt geformuleerd en daarnaar gehandeld wordt.

Daarom is er een zorgprogramma ‘onbegrepen gedrag’ ontwikkeld. Hierbij zijn alle disciplines betrokken; niet alleen zorgmedewerkers, maar ook artsen en psychologen.

In het programma wordt het ‘stepped care’ principe gevolgd. Dit betekent zorg zo dichtbij en laagdrempelig als mogelijk is, en opschalen indien niet anders mogelijk is. Om dit te realiseren, is het van belang om de basis van de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag op orde te hebben, zodat zij op alle locaties de juiste zorg en behandeling krijgen. Betrokken medewerkers en behandelaren worden bijgeschoold om omgang met ‘onbegrepen gedrag’ te verbeteren en evidence en consensusbased interventies te kunnen toepassen.

Verder gaan we op alle locaties een standaardmethode voor het gedragsspreekuur introduceren, waarin multidisciplinair de problematiek van de cliënt geanalyseerd wordt en een behandelplan wordt opgesteld op de locatie waar de cliënt verblijft. Extra inzet van psychologen wordt in 2019 gerealiseerd om dit gedragsspreekuur overal te realiseren.

Het Mobiel Expert Team (MET) ‘onbegrepen gedrag’ wordt doorontwikkeld. Dit team, bestaande uit een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en gespecialiseerde verpleegkundigen, wordt in 2019 uitgebreid met ergotherapeuten en fysiotherapeuten en kan ter consultatie ingeroepen worden door alle Omringlocaties.

Wanneer de situatie na al deze inzet onhoudbaar wordt, kan opgeschaald worden naar de PG interventie-afdeling (locatie Hoge Hop, afdeling Kofschip). Cliënten kunnen tijdelijk hiernaartoe overgeplaatst te worden. Interventies door een deskundig team moeten ervoor zorgen dat de situatie stabiliseert. Doel is uiteindelijk om de cliënt zo mogelijk weer terug te plaatsen naar zijn/haar oorspronkelijke woonomgeving.

Palliatieve zorg

Een ander belangrijk speerpunt is de palliatieve zorgverlening aan cliënten en ondersteuning aan diens naasten.  Niet alleen voor de intramurale locaties, maar ook in de thuiszorg. Mensen willen immers zo lang mogelijk thuis wonen en ook thuis wordt palliatieve zorg geboden.

Er is dit jaar gestart met een multidisciplinair programma voor palliatieve zorg en behandeling, waarin door betrokken medewerkers van Wonen met Zorg, de behandeldienst en de thuiszorg een gedeelde visie is ontwikkeld.

Net als bij het programma ‘onbegrepen gedrag’ werken we ook bij dit programma vanuit de ‘stepped care’ methode. Vanuit de visie ‘samen de beste zorg dichtbij’ zet Omring daarom als eerste in op excellente palliatieve zorg thuis en gaan we ons verder specialiseren op palliatieve zorg binnen onze eigen Omring-locaties. Het inhoudelijk zorgprogramma is vertaald in een inrichtingsdocument, waarin beschreven wordt wat ervoor nodig is om het zorgprogramma te kunnen uitvoeren, zoals scholing, benoemen van aandachtsfunctionarissen op locaties, verder uitwerken van geestelijke verzorging, inrichten expertiseteam palliatieve zorg, standaardiseren van te gebruiken instrumenten, en het zinnig en zuinig inrichten van de werkprocessen.

Daarnaast gaan we de verbinding intern nog versterken en zal de verbinding met zowel regionale als landelijke kennispartners geïntensiveerd worden, onder andere door deelname aan Pallisupport. In 2019 zal gestart worden met de uitvoering van dit programma.

Testament voor het leven

Medicatieveiligheid

In de regio Noord-Holland Noord is samen met 19 andere VVT-organisaties, alle huisartsen en apothekers een regionaal convenant medicatieveiligheid afgesproken. Hierin staan regionale afspraken welke aanvullend zijn op de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. Gezamenlijk worden acties genomen om op de langere termijn te komen tot een of twee regionale elektronische toedienregistratiesystemen in Noord-Holland Noord.

Samen met de drie lokale ziekenhuizen en de huisartsen is tevens een regionale ‘Raamovereenkomst voorbehouden handelingen’ afgesloten, welke momenteel wordt geactualiseerd.

Acute zorgketen

Omring heeft een grote rol in de acute zorgketen in de Kop van Noord Holland. De samenwerkende partijen in de regio (zorginstellingen, ziekenhuizen en huisartsen) zijn aangesloten bij de ontwikkelde website waar de beschikbare bedden voor tijdelijke zorg per organisatie inzichtelijk zijn gemaakt, zodat verwijzers een goed overzicht hebben. Omring is ook initiatiefnemer van het triageteam van de regio’s de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Het triageteam bestaat uit verpleegkundigen die samen met de verwijzer een regionaal ontwikkeld triage instrument doorlopen, om te komen tot de juiste plek voor de betreffende cliënt. De triagist regelt vervolgens de inzet van de benodigde zorg. Het triageteam kan ook worden ingeroepen door de SEH en de HAP bij cliënten die niet opgenomen hoeven te worden in het ziekenhuis, maar ook niet zonder inzet van (extra) zorg of hulpmiddelen terug naar huis kunnen. Binnen de Kop van Noord Holland zijn afspraken gemaakt over het verzamelen van eenduidige data, zodat er binnen de hele regio inzicht komt in de cliënt stromen, capaciteit voor tijdelijk verblijf en eventuele knelpunten.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker