Kwaliteitsvenster

Kwaliteit en veiligheid

Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg die wij geven veilig is. Dat is de basis. Omring doet dit met liefdevolle en persoonlijke zorg van goede kwaliteit vanuit professionele standaarden en de heersende kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de cliënt staan centraal en zijn richtinggevend voor de zorg.

Persoonsgericht werken: 5 Stappenmodel en RAI

Om veilige, verantwoorde en persoonsgerichte zorg te kunnen verlenen is het nodig om vakbekwaam te zijn en methodisch te werken. Zorg verlenen is een vak dat kennis en kunde vereist en een methodische praktijkvoering. Omring heeft in 2017 een model voor methodisch handelen in vijf stappen ontwikkeld. Zo is het voor iedereen voorspelbaar en navolgbaar hoe de zorg wordt aangeboden en geborgd. De basis van zorgverlening wordt in samenspraak met de cliënt vastgelegd in het zorgdossier. Het is het vastgestelde plan voor cliënt en medewerkers.  ‘Methodisch werken bij Omring, zó doen we dat’ is een van de intern ontwikkelde practice based opleidings- en leerdocumenten.

De eerste twee stappen uit het stappenplan zorgen ervoor dat het cliëntplan persoonlijk wordt gemaakt en dat afspraken worden vastgelegd in het ECD. Deze practice based leermethode is geënt op het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en wordt tussentijds geactualiseerd.

RAI is een wetenschappelijk en internationaal gevalideerd assessmentsysteem en stelt de aard en ernst van de problematiek van de cliënt en met de cliënt vast inzake de kwetsbaarheid. Omring heeft hier ruim tien jaar ervaring mee en heeft het instrument en de gebruiksvriendelijkheid laten actualiseren. We intensiveren het gebruik van RAI, zowel op alle woonzorglocaties als in de eerstelijnzorg. RAI voegt vooral waarde toe vanuit het perspectief van positieve gezondheid, en bevordert de multidisciplnaire samenwerking. Ook helpt het gebruik van RAI om de gezamenlijke praktijk van zorgmedewerkers en behandelaren te versterken in relatie met de cliënt en de informele zorg om zo uitkomstgericht bij te dragen aan de gewenste kwaliteit van leven.

Kwaliteitsdashboard

Omring heeft een kader ontwikkeld voor de inrichting van het kwaliteitssysteem en een daaraan gerelateerd kwaliteitsdashboard (zie afbeelding). In het dashboard wordt onderscheid gemaakt tussen relationele, professionele en organisatorische kwaliteit. Het meetbare deel is opgenomen in het dashboard. Op deze manier wordt kwaliteitsinformatie gegeneerd uit belangrijke bronsystemen, zoals het elektronisch cliëntdossier. Het dashboard bevat informatie over cliënttevredenheid, incidenten, zorginhoudelijke indicatoren en uitkomsten van zorg. Hiernaast zijn er instrumenten – kwaliteitsscan en teamevaluatie – om de professionals te helpen zelf kwaliteitsmetingen uit te voeren die als basis worden gebruikt voor gericht leren en verbeteren. Naast de instrumentontwikkeling is er structureel aandacht voor het bouwen aan een gezonde kwaliteitscultuur (merkbare kwaliteit) waarbij het goede gesprek met cliënten en hun naasten voorop staat en ook de samenwerking binnen het team, met andere collega’s of ketenpartners.

Veiligheid in vrijheid: Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Omring wil klaar zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, met aandacht voor onze cliënten en een goede ondersteuning van de zorgmedewerkers. De Wzd vraagt organisatorische, procesmatige en pragmatische veranderingen in de wijze waarop Omring omgaat met vrijheidsbeperking/bevordering en onvrijwillige zorg. In 2019 houden wij de ontwikkeling van de Wzd nauwlettend in de gaten. Door deelname aan het lerend Netwerk hebben we samen met andere zorgorganisaties een visie op vrijheid en veiligheid ontwikkeld. Wij denken samen met VWS en ActiZ mee over een goede implementatie van de Wzd en 7 nemen een pro-actieve rol in als het gaat om reageren op concept regelingen en/of deelname aan klankbordgroepen. Op 2 juli 2019 is binnen Omring het multidisciplinaire project formeel van start gegaan in een startbijeenkomst. De Raad van Bestuur heeft, als opdrachtgever, samen met de deelnemers gesproken over de projectopdracht en er is een start gemaakt met de vier verschillende onderdelen die voor 1 januari 2020 uitgewerkt gaan worden: de visie, de organisatie, aanpassen van documenten en procedures en de bewustwording. Hier is een plan van aanpak voor en er hebben zcih drie locaties aangemeld om op een vindingrijke manier te kijken naar de inzet van processen en middelen van vrijwillige en onvrijwillige zorg. In 2020 toetsen wij of wij met de visie op een goede manier invulling kunnen geven aan de Wzd, waarbij Omring vooral kijkt naar de positieve kant voor onze bewoners, met daarbij een goede facilitering van onze zorgmedewerkers. Dit toetsen wij aan de hand van de evaluatie van de drie pilotlocaties, de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen, tevredenheid van cliënten en mantelzorgers en audits van de zorgdossiers op het vastleggen hiervan.

Veilig werken bij u thuis

In de thuiszorg werken de zorgprofessionals vanuit het kwaliteitskader wijkverpleging. Als er sprake is van incidenten, worden deze gemeld. Op systematische wijze worden deze meldingen zowel op teamniveau als op organisatieniveau geanalyseerd en worden er verbeteracties genomen. Voor medewerkers zijn richtlijnen opgesteld voor het veilig werken bij cliënten thuis, waaronder het werken met veilige injectienaalden.

Veilig omgaan met persoonsgegevens

Veilig omgaan met persoonlijke gegevens vinden wij bij Omring belangrijk. Daarom hebben we binnen Omring een aantal randvoorwaarden geregeld, zoals verwerkersovereenkomsten, beleid en procedures en het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming.

Wat nog belangrijker is dat iedereen bewust omgaat met persoonlijke gegevens. Daarom hebben we binnen Omring ook een bewustwordingscampagne opgezet. Met hulp van aandachtsfunctionarissen hebben we regels opgesteld, trainingen gegeven en posters opgehangen. Ook hebben we een aantal aanvullende acties ingezet, zoals bekertjes met de tekst ‘koppie erbij houden’, mystery guests op locatie, webcamcovers uitgedeeld en werkvormen ontwikkeld om het gesprek hierover binnen de teams te voeren.

De bewustwording is een continue proces, welke ‘levend’ wordt gehouden via interne berichten, inzet van aandachtsfunctionarissen en het verder ontwikkelen van middelen. Vragen? Stel ze aan de functionaris gegevensbescherming via FG@omring.nl

Brandveiligheid

In onze woonzorglocaties wonen verminderd zelfredzame mensen, die wij een veilige leefomgeving bieden. Voor Omring is (brand-)veiligheid een onderdeel van de zorg die wij leveren. Om dit te bereiken hanteren we naast de regelgerichte aanpak (voldoen aan wet- en regelgeving) ook de risicogestuurde aanpak. Per woonzorglocatie beoordelen we de risico’s en risicofactoren en brengen we de veiligheidscultuur, bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen met maatwerk in balans. Met deze gecombineerde aanpak vergroten we samen de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en bezoekers.

Keurmerken en certificaten

Omring is de trotse bezitter van de volgende keurmerken en certificaten:

  • ISO 9001
  • Potential voor TopCare certificaat GRZ

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker