Kwaliteitsvenster

Bestuur en toezicht

Omring kent een Raad van Toezichtmodel met een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en de gang van zaken binnen de organisatie.

Vanuit het interne kompas vormen missie, visie en kernwaarden het vertrekpunt. Vanuit deze basis heeft Omring de afgelopen jaren geïnvesteerd in het ontwikkelen van een modern en toepasbaar kader voor de besturing van kwaliteit. Essentieel is dat kwaliteit tot stand komt in de relatie tussen cliënten en zorgprofessionals.

Intern toezicht

We hanteren de volgende uitgangspunten:
1. Veilige en goede zorg en behandeling zijn de basis die we cliënten bieden;
2. Kwaliteit van de relatie en aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en regie van cliënten en hun omgeving (waar mogelijk in nauwe samenwerking met familie of andere verwanten);
3. Transparant zijn over kwaliteit naar cliënten, naar elkaar en naar toezichthouders;
4. Bijdragen aan continue verbetering voor onze doelgroepen;
5. Stimuleren van professionele kwaliteitsontwikkeling.

De concrete uitwerking van deze uitgangspunten krijgt vorm in onderstaand kader dat de basis vormt voor het kwaliteitssysteem van Omring (zie afbeelding rechts).

Kwaliteitssysteem Omring

Zichtbaar verbonden

Omring is er zeer van doordrongen dat de kwaliteit van zorg en behandeling voor cliënten wordt gerealiseerd door de professionals van Omring, samen met vrijwilligers en familie/mantelzorgers. De Raad van Bestuur is zichtbaar verbonden, op een zeer natuurlijke manier present in het primaire proces en loopt en werkt met grote regelmaat mee.

Governancecode

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur heeft in statuten en reglementen de Zorgbrede Governancecode vormgegeven en ziet actief toe op de naleving, onder meer door een jaarlijkse zelfevaluatie. Omring voldoet aan de Zorgbrede Governancecode 2017 en werkt aan de verdere implementatie.

Commissie kwaliteit en veiligheid

De Raad van Toezicht heeft een commissie kwaliteit en veiligheid ingesteld. Deze commissie houdt diepgaander toezicht op meetbare- en merkbare kwaliteit. Op elk van de vier vergaderingen per jaar, bezoekt de commissie een locatie of team en gaat daar in gesprek met management, medewerkers, cliënten en cliëntvertegenwoordigers.

Medische vakgroep, kerngroep wijkverpleging en vakgroep kwaliteitsverpleegkundigen

Zorgprofessionals zijn vanzelfsprekend gesprekspartner van de Raad van Bestuur en zorgdirectie. De medische vakgroep is op basis van een Professioneel Statuut formeel geïnstalleerd en voert regelmatig overleg met de Raad van Bestuur. Binnen de kerngroep wijkverpleging zijn wijkverpleegkundigen verenigd in het werken aan vakinhoudelijke ontwikkeling binnen de wijkverpleging en specifiek het positioneren van de wijkverpleegkundigen en het kwaliteitskader wijkverpleging. Op de woonzorglocaties dragen kwaliteitsverpleegkundigen bij aan systematische verbetering van kwaliteit van zorg, zij adviseren de zorgdirectie over relevante onderdelen van het kwaliteitsbeleid.

Extern toezicht

Als zorgorganisatie heeft Omring te maken met een veelheid aan externe toezichthouders. De overheid en de politiek zijn grondwettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige, doelmatige en betaalbare zorg in Nederland. Er zijn drie publieke toezichthouders te onderscheiden met elk een verschillend aandachtsgebied:

Andere toezichthouders zijn:

Zorgverzekeraars, Zorgkantoor en Gemeenten

Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgorganisaties voor zorg die geleverd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Bij de inkoop van zorg stellen zorgverzekeraars inkoopvoorwaarden op. Dit zijn een aantal eisen op het gebied van o.a. cliënttevredenheid en kwaliteit van zorgverlening. VGZ is de grootste zorgverzekeraar waarmee Omring nauw samenwerkt.

Het Zorgkantoor VGZ onderhandelt namens een aantal zorgverzekeraars de inkoop voor langdurige zorg (WLZ). Bij de inkoop van zorg stelt het zorgkantoor ook inkoopvoorwaarden op zoals zorgverzekeraars dit doen bij hun inkoop.

Gemeenten kopen ondersteuning thuis in vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betreft vooral ambulante begeleiding en dagbesteding op diverse Omringlocaties. Vanuit de Jeugdwet kopen gemeenten ambulante jeugdzorg in, welke geleverd wordt door Omring Thuisbegeleiding.

 

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker