Omring is op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht met de volgende aandachtsgebieden:

 • Aandachtsgebied: zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid
 • Aandachtsgebied: financiën en vastgoed

Over Omring

Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Zij is altijd in de buurt op het moment dat goede zorg en ondersteuning nodig is. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van behandeling tot revalidatie. Zowel thuis als in een van onze 25 woonzorglocaties. Van Hoorn tot en met Texel. 

Lees hier meer over Omring

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Omring en de daaraan verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur en vervult hij de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur. De werkwijze van de Raad van Toezicht is omschreven in het reglement Raad van Toezicht. Hierin is opgenomen dat de Raad werkt met een drietal commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Deze commissies hebben separate reglementen. De commissies adviseren de Raad over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de Raad voor.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, incl. de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de Raad van Bestuur. (Een afvaardiging van) de Raad van Toezicht neemt deel aan vergaderingen met de OR en de CCR.

De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorg ge­relateerde kennis, financieel economische expertise, kennis van governance, kennis van vastgoed en kennis van juridische zaken. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.

Profiel Lid Raad van Toezicht

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Omring stellen.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht (zorginhoudelijk, kwaliteit en gastvrijheid), tevens beoogd lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid:

 • Bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond, beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en  kwalitatieve ontwikkelingen in de sector waarin Omring actief is.
 • Kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten en professionals in het werkveld van Omring en heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten.
 • Heeft kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties en de hiermee verband houdende auditing en certificering.
 • Verkrijgt het vertrouwen van de cliëntenraad door middel van heldere en transparante communicatie en dito informatieverstrekking.
 • Een passend professioneel netwerk is een pre.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht (financiën en vastgoed), tevens beoogd lid van de Auditcommissie:

 • Ruime ervaring met een eindverantwoordelijke portefeuille financiën, verkregen in een complexe en professionele organisatie binnen of buiten de zorg.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur in het kader van de financiële continuïteit.
 • Kennis van / ervaring met strategisch vastgoedbeleid, meer in het bijzonder met de financiering ervan, en kijkt kritisch naar het handhaven van verantwoorde vermogensparameters.
 • In staat om vernieuwend (mee) te denken, heeft een visie op procesinnovatie in relatie tot de inzet van moderne technologie.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Omring en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Heeft u interesse?

Voor meer informatie en het insturen van uw sollicitatie kunt u terecht op de website van Klaus Schmitt & Partners:

Lid Raad van Toezicht Financiën en Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Zorg